การคืนเงินและคืนสินค้า

เงื่อนไขในการคืนสินค้าและคืนเงิน

สามารถคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สินค้าชำรุด/เสียหาย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้สั่งซื้อสินค้า โดยผู้สั่งซื้อต้องแสดงหลักฐานภาพถ่าย, วีดีโอ ของสินค้าที่เสียหายให้ชัดเจน
  • สินค้าที่ทางร้านจัดส่งให้ผิดจากการสั่งซื้อ
  • สินค้าที่ได้รับมีรูปร่าง ลักษณะ ผิดไปหรือไม่ตรงจากการบรรยายสินค้าไปมาก
  • สินค้าพิสูจน์ได้ว่าปลอมแปลงหรือไม่ถูกต้อง โดยที่ทางร้านค้าไม่ได้แจ้งไว้ให้ชัดเจน
  • สินค้าทุกชิ้นที่ต้องการส่งคืน ผู้สั่งซื้อต้องทำการบันทึกหลักฐานภาพถ่ายวีดีโอต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแกะกล่องพัสดุไปจนถึงการแกะพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในภาพถ่ายวีดีโอนนั้นต้องแสดงรายละเอียดความเสียหายได้อย่างชัดเจน หากทางผู้สั่งซื้อไม่ได้บันทึกภาพถ่ายวีดีโอไว้ขณะแกะพัสดุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี


ในการคืนสินค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ทาง Line official ของทางเว็บไซต์ โดยต้องแจ้งภายใน 5 วันหลังจากรับสินค้าไปแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการชำรุด เสียหาย หรือเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า หากทางผู้สั่งซื้อสินค้าไม่ติดต่อขอคืนสินค้าภายใน 5 วันหลังจากรับสินค้าไปแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

ในการคืนสินค้า ผู้สั่งซื้อสินค้าต้องยินยอมที่จะจัดส่งสินค้าในรูปแบบ EMS คืนกลับมายังร้านค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหากการคืนสินค้าจากเหตุผลข้างต้นที่อยู่ในเงื่อนไขคืนสินค้า ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับมาให้พร้อมกับคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อ

ในการคืนเงิน ทางร้านจะทำการคืนเงินโดยรูปแบบการโอนเข้าบัญชีให้ หลังจากที่ได้รับสินค้ากลับมาและตรวจสอบถูกต้องแล้วไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่ภายหลังการตรวจสอบสินค้าที่กลับมาแล้วยังมีข้อโต้แย้งกับทางผู้สั่งซื้อสินค้า จะต้องรอจนกว่าการโต้แย้งต่างๆ เป็นที่สิ้นสุดเสียก่อนทุกกรณี