นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Siammint.com เคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา เพื่อแจ้งสมาชิกว่าเว็บไซต์มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง โดยมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลจากการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ เช่น อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์เท่านั้น

- จัดเก็บข้อมูลจากการสมัครสมาชิกผ่านแอปเฟซบุ๊ก (Facebook) เช่น อีเมล์, ชื่อเฟสบุ๊ค, รูปโปรไฟล์ เพื่อนำข้อมูลมาอ้างอิงในการสมัครสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์เท่านั้น

- จัดเก็บข้อมูลจากการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และข้อมูลการชำระเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ และจัดส่งสินค้าให้สมาชิกเท่านั้น

- จัดเก็บข้อมูลจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลาที่เข้าชม, เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน,  หมายเลขไอพี (IP Address) โดยข้อมูลส่วนนี้จะจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเว็บไซต์ และเป็นข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานเพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของสมาชิกต่อไป.

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับที่สุด โดยทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด.

2. การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

- ทางเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ (Cookies) โดยทางเว็บไซต์จะใช้คุกกี้ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานการเข้าใช้ระบบของเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลคุกกี้นี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของสมาชิกและมีการเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญไว้ในไฟล์เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะหายไปเมื่อสมาชิกออกจากระบบหรือทำการเคลียร์คุกกี้บนเว็บเบราเซอร์ของสมาชิก

- เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ เช่น Google Analytics เพื่อช่วยให้ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลสถิติการเข้าชมข้อมูลต่าง จำนวนผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

- ทางเว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

- เพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น ใช้ในการเข้าสู่ระบบสมาชิก, ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า, ใช้ในการจัดส่งสินค้า, ใช้ในการชำระเงินบนเว็บไซต์ หรือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับทางเว็บไซต์

- เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการเข้าใช้งานของสมาชิก เป็นข้อมูลสถิติเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของสมาชิก

- กรณีอื่นๆ ตามที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมก่อนเสมอ

ทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา โดยทางเว็บไซต์จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เว็บไซต์จะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้วเท่านั้น

5. เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

- เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทางเว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องเท่านั้น

6. สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และการรับข้อมูลข่าวสาร

- การขอสำเนา ขอแก้ไข หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกสามารถยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้ทางเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล์  siammint.th@gmail.com หรือ Line official : @siammint โดยคำขอนั้นจะมีผลสำเร็จได้ทางสมาชิกต้องสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางติดต่อกับทางเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอหากผู้ร้องขอไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การลบข้อมูลอาจทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้งานระบบของทางเว็บไซต์ได้

- การไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร โปรดแจ้งความประสงค์ทาง siammint.th@gmail.com หรือ Line official : @siammint ทางเว็บไซต์จะเร่งดำเนินการให้อย่างเร็วที่สุด